Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 55/2021/BC-HĐQT ngày 28/05/2021 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (Mã cổ phiếu: MIG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 12/05/2021, Công văn số 5461/BTC-QLBH ngày 26/05/2021 của Bộ Tài chính và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác