Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 của Tổng CTCP Bưu chính Viettel
09/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 65/BC-VTP-VPHĐQT ngày 21/5/2021 của Tổng CTCP Bưu chính Viettel. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 64/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác