Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Địa ốc Chợ Lớn
28/06/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 24/HĐQT ngày 21/6/2022 của CTCP Địa ốc Chợ Lớn (Công ty/HNX/Mã CK: RCL). Theo đó, RCL đã phát hành 1.259.784 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,9 % số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác