Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thực phẩm Bích Chi
28/06/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 20/BC-BCF ngày 22/6/2022 của CTCP Thực phẩm Bích Chi (Công ty/HNX/Mã CK: BCF). Theo đó, BCF đã phát hành 2.529.989 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,9 % số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác