Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP City Auto
28/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 02/BC-CTF/2022 ngày 16/6/2022 của Công ty cổ phần City Auto (Mã cổ phiếu: CTF, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 1/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CTF ngày 29/4/2022, Nghị quyết HĐQT số 05/NQHĐQT-CTF/2022 ngày 16/6/2022 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác