Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
28/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 93/CBTT.PVCL.22 ngày 14/6/2022 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (Mã cổ phiếu: CCL – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung đến ngày 16/6/2022. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.22 ngày 18/4/2022, Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT/PVCL.22 ngày 23/5/2022 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác