Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Sivico
12/06/2014

Ngày 10/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 02-2014/BC-SVC ngày 9/6/2014 của CTCP Sivico. Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 02-2014/BC-SVC, số lượng cổ phiếu được CTCP Sivico phát hành trả cổ tức thành công là 401.650 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác