Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng
10/06/2014

  Ngày 30/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo Báo cáo kết quả phát hành số 271/BC-CPTP ngày 26/5/2014 của CTCP Thực phẩm Lâm Đồng. Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành thành công 4.543.878 cổ phiếu, chiếm 99,994% tổng số cổ phần được phép phát hành, trong đó:

  + Phát hành để trả cổ tức: 1.564.259 cổ phiếu

  + Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.979.619 cổ phiếu

(UBCKNN)

Các tin khác