Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sợi Thế Kỷ
09/06/2014

  Ngày 4/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 189-14/CVTK ngày 2/6/2014 của CTCP Sợi Thế Kỷ. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phát hành thành công là 7.762.752 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác