Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Viễn thông FPT
06/06/2014

  Ngày 3/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 450/FTEL ngày 26/5/2014 của CTCP Viễn thông FPT. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm số 01-2014/NQ-NQĐHĐCĐ-FTEL ngày 28/3/2014, Nghị quyết HĐQT số 02-2014/FTEL-HĐQT/NQ ngày 5/5/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác