Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư, thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
13/05/2022

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 110/BC-ITASCO ngày 25/4/2022 của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (Mã chứng khoán: ITS tại Upcom). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác