Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Dệt May Hoà Thọ
13/05/2022

Uỷ ban nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Dệt May Hoà Thọ (mã chứng khoán: HTG tại Upcom) theo báo cáo phát hành số 176/BC-HTG ngày 19/4/2022. Phương án phát hành số 176/BC-HTG ngày 19/4/2022. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2022 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác