Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện – CTCP
15/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1412/CV-EMS ngày 27/07/2021 của Tổng Công ty chuyển phát nhanh bưu điện – CTCP. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT.IV ngày 26/07/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác