Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình
31/10/2013

Ngày 30/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 28-10/2013/DTB ngày 26/10/2013 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu thành công là 405.094 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác