Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
16/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 209/2021/CV-IDJ ngày 08/6/2021 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã chứng khoán: IDJ tại UPCOM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 6.682.976 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác