Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
16/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 255/BC-TICCO ngày 28/5/2021 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã cổ phiếu: THG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 38/NQ-HĐQT ngày 28/5/2021 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác