Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
15/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 02.21 BC/VID-HĐQT ngày 26/05/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (Mã CP: VID – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01.21 NQ/VID-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 03.21 QĐ/VID-HĐQT ngày 26/05/2021 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác