Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
23/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 36.2022/FRT-FAF ngày 16/06/2022 của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (Mã cổ phiếu: FRT – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 39.490.743 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác