Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP LICOGI 13
22/06/2022

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 371/2022/LICOGI13-BC ngày 14/6/2022 của CTCP LICOGI 13 (Công ty/HNX/Mã CK: LIG). Theo đó, LIG đã phát hành 4.486.537 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác