Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP VIMECO
30/06/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 283/2022/CV-TCKT ngày 27/5/2022 của CTCP VIMECO (Công ty). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 281/2022/NQ-HĐQT ngày 27/5/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 453/2022/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác