Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Năng lượng và Xây dựng VCP
15/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 17/BC-VCP ngày 18/3/2021 của CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 02A/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020, Nghị quyết HĐQT trị số 16/NQ-HĐQT ngày 17/3/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác