Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
15/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 104/2021/PĐ-TC ngày 31/03/2021 của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã cổ phiếu PDR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2021 ngày 27/03/2021, Quyết định HĐQT số 09A/2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác