Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng
17/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 2602.01-2021/BCPH –HHP ngày 26/02/2021 của CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng (mã CK: HHP, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/2020/HHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2020, Nghị quyết HĐQT số 02.08-2021/NQ-HHP-HĐQT ngày 08/02/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác