Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Sông Ba
12/08/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 221/13/S3-TCKT ngày 1/7/2013 của CtyCP Sông Ba. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 26/6/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác