Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
21/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 19/2021/KSB ngày 14/07/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã cổ phiếu: KSB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 6.662.724 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác