Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Quốc tế Sơn Hà
20/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 117/2021/BC-SH ngày 15/07/2021 của CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã cổ phiếu: SHI, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 9.109.780 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác