Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 của CtyCP Tập đoàn Thiên Long
14/10/2013

Ngày 9/10/2013, UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2012, theo Báo cáo kết quả phát hành số 74.13/CV-TLG ngày 8/10/2013 của CtyCP Tập đoàn Thiên Long. Theo đó, CtyCP Tập đoàn Thiên Long đã thực hiện phát hành thành công 2.117.945 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phần được phép phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác