Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
13/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 96/2021/MWG ngày 03/09/221 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã cổ phiếu: MWG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 237.634.298 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác