Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thép Nam Kim
10/09/2021

Ngày 06/9/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo kết quả số 02/2021/BCPH-NK ngày 28/8/2021 của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã cổ phiếu: NKG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 36.398.700 cổ phiếu, trong đó:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 12.739.346 cổ phiếu;

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 23.659.354 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác