Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Vinhomes
31/08/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo số 02/2021/BC-VHM ngày 16/08/2021 của CTCP Vinhomes (Mã cổ phiếu: VHM – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VHM ngày 25/06/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-VH ngày 12/08/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT-VH ngày 16/08/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác