Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để rả cổ tức của CTCP Khang Minh Group
07/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 01/BCPH ngày 12/08/2021 của CTCP Khang Minh Group (Công ty/HNX: GKM). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/KM-2021 ngày 20/05/2021; Nghị quyết HĐQT số 10/2021/KM/NQ-HĐQT ngày 12/08/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác