Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
15/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 35/BC.DIC Corp – HĐQT ngày 8/4/2021 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã cổ phiếu DIG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 31.846.682 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác