Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
30/07/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 485/2021/CV-TIG ngày 19/7/2021 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (Công ty/HNX: TIG). Theo đó, Công ty đã phát hành 9.091.530 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác