Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel
28/07/2021

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 1099/BC-VTK-TC ngày 12/7/2021 của CTCP Tư vấn Thiết kế Viettel (Mã chứng khoán: VTK – UPCOM). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-VTK-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1091/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác