Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Thuận Đức
27/07/2021

Ngày 23/7/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả số 2207/2021/BC-TDP ngày 22/7/2021 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã cổ phiếu: TDP – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 6.451.065 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác