Skip to content
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn MBG
15/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành số 0810/BC-MBG ngày 08/10/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG (Công ty/HNX: MBG). Theo đó, Công ty đã phát hành 2.105.513 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

UBCKNN

Các tin khác