Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng CTCP Công trình Viettel
10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 1105/BC-VCC-HĐQT ngày 11/05/2021 của Tổng CTCP Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR – Upcom). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 14/NQ-VCC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-VCC-HĐQT ngày 04/05/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-VCC-HĐQT ngày 01/06/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác