Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Nhựa An Phát Xanh
14/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 090//2021/BC-AAA ngày 9/9/2021 của CTCP Nhựa An Phát Xanh (mã cổ phiếu AAA, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 29.674.522 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN

Các tin khác