Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
18/06/2021

  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 04/BC-SUHLS ngày 14/6/2021 của CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã chứng khoán: HLS tại UPCOM). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 1.468.713 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác