Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Chứng khoán Bản Việt
07/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 166/202021/CV-NS.VCSC ngày 20/5/2021 của CTCP Chứng khoán Bản Việt (Công ty). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC ngày 09/04/2021; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2021/NQ-HĐQT.VCSC ngày 20/05/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác