Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên
15/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả số 962/NTC-TCKT ngày 10/12/2020 của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Mã chứng khoán: NTC tại Upcom). Theo báo cáo, Công ty đã phát hành 7.999.980 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN

Các tin khác