Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Bất động sản Thế Kỷ
14/12/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 475/2020/CV-CENLAND ngày 25/11/2020 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Mã chứng khoán: CRE – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/11/2020, Nghị quyết HĐQT số 78/2020/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác