Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Sơn La
08/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo kết quả số 503/2020/NSL ngày 01/12/2020 của CTCP Cấp nước Sơn La (mã CK: NSL tại Upcom). Theo báo cáo, Công ty đã phát hành 3.790.370 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN

Các tin khác