Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Rạng Đông Holding
23/02/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 13/CV-RDP ngày 26/01/2021 của CTCP Rạng Đông Holding (Mã CP: RDP – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 302/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 30/12/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 26/01/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác