Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Quân Đội
21/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo báo cáo số 870/BC-MB-HĐQT ngày 17/11/2020 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 18/NQ-MBB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-MB-HĐQT ngày 05/11/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác