Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
10/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 15/2021/CV-DAG ngày 24/02/2021 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã CP: DAG, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 27/10/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác