Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sữa Việt Nam
15/10/2020

Ngày 07/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vỗn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 5847/CV-CTS.TC/2020 ngày 05/10/2020 của CTCP Sữa Việt Nam (Mã CK: VNM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 348.267.652 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác