Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
13/10/2020

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 07/BC-CTXL ngày 17/08/2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã chứng khoán: HUB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-XL-ĐHCĐ ngày 24/06/2020, Quyết định HĐQT số 08/QĐ-XL-HĐQT ngày 17/08/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác