Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO
09/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng dầu khí IDICO (mã CK: ICN tại Upcom). Theo báo cáo kết quả phát hành số 362/CT-TCKT ngày 01/10/2020, số lượng cổ phiếu CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO phát hành thành công là 3.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác