Skip to content
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Chương Dương
08/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành số 40/BC-CDC ngày 25/08/2020 của CTCP Chương Dương (mã CK: CDC, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 33/2020/NQ-ĐHCĐ-CDC ngày 22/06/2020, Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 33A/2020/NQ-ĐHCĐ-CDC ngày 22/06/2020; Nghị quyết HĐQT số 34/NQ-HĐQT-CDC ngày 23/06/2020; Nghị quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT –CDC ngày 25/08/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác